De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Ruimtepact 2040 - ambitie voor Limburg

Ruimtepact 2040

Het "Ruimtepact 2040" is het nieuwe Beleidsplan Ruimte voor Limburg. Hiermee toont de provincie haar ambitie voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Limburg richting 2040. Met het Ruimtepact 2040 reikt ze de hand aan alle actoren die mee de Limburgse ruimte vormgeven, om samen te blijven werken aan Limburg als sterke regio waar het goed is om te leven. Het Beleidsplan Ruimte Limburg, oftewel het Ruimtepact 2040, zal het Ruimtelijk Structuurplan Limburg vervangen dat dateert van 2003.

In het "Ruimtepact 2040" werken we aan heel wat uitdagingen die een impact hebben op de leefomgeving van Limburg. De samenstelling van de bevolking wijzigt. Verspreide bebouwing zet zich door. De verkeersproblematiek groeit. Het klimaat verandert. De open ruimte staat onder druk terwijl ze essentieel is voor onze voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning. 

De provincie wil de troeven van Limburg versterken en uitspelen. Dit Limburgs DNA is erg specifiek en een ruimtelijke visie en beleid op maat van Limburg is dus nodig: Limburg is centraal gelegen in de Euregio Maas-Rijn, heeft veel kwalitatieve open ruimte, een waaier aan diverse landschappen, een netwerk van incubatoren en vele fijne dorpen en steden op mensenmaat.

Het “Ruimtepact 2040, ambitie voor Limburg” zet dit nieuwe ruimtelijke beleid voor Limburg uit en sluit aan op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) dat door de Vlaamse Regering wordt opgemaakt. De provincie volgt een wettelijk vastgelegde procedure om het Ruimtepact 2040 op te maken en zo goed onderbouwde beslissingen te kunnen nemen.

Stand van zaken

Van 8 oktober tot 15 december 2021 vond een adviesronde over het voorontwerp Beleidsplan Ruimte Limburg plaats. We vroegen advies aan de decretaal bepaalde adviesinstanties: de Limburgse gemeenten, de Vlaamse overheid en de Procoro (Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening). Met deze adviezen zijn we nu aan de slag om het voorontwerp aan te passen naar een ontwerp Ruimtepact 2040 waarover een openbaar onderzoek zal plaatsvinden in het najaar 2022. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen op het ontwerp reageren.

Gelijktijdig met het Ruimtepact 2040 maken we ook het strategische plan-MER op. Het proces loopt parallel met dat van het Ruimtepact 2040 en wordt zo optimaal mogelijk geïntegreerd. Op 9 februari 2021 stelde het Team-MER de richtlijnen op voor het plan-MER. Momenteel wordt het ontwerpplan-MER uitgewerkt. Wanneer het ontwerp plan-MER klaar is, zal het samen met het Ruimtepact 2040 in openbaar onderzoek worden gelegd en kan iedereen reageren.

Formele processtappen Ruimtepact 2040

Processtap Status Datum
Startbeslissing door provincieraad afgerond maart 2019
Conceptnota  afgerond november 2019
Publieke raadpleging en adviesronde Conceptnota  afgerond januari 2020
Voorontwerp Beleidsplan Ruimte Limburg afgerond september 2021 
Adviesronde over voorontwerp Beleidsplan Ruimte Limburg
(gemeenten, Vlaanderen, Procoro)
 afgerond december 2021 
Ontwerp Beleidsplan Ruimte Limburg  lopend  
Openbaar onderzoek ontwerp beleidsplan    
Definitief beleidsplan: Ruimtepact 2040    

Op 20 maart 2019 nam de provincieraad de officiële startbeslissing voor het opmaken van een Beleidsplan Ruimte Limburg.

Het eerste document in de formele procedure was de conceptnota "Welk Limburg wil jij?". Dit document geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 vond er een publieke raadpleging en adviesronde plaats over de conceptnota. Tijdens die periode kon iedereen zijn/haar zienswijze op de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kenbaar maken bij de provincie Limburg. 

In september 2021 stelde de deputatie het voorontwerp van het Beleidsplan Ruimte Limburg vast. Dit kreeg de titel “Ruimtepact 2040, ambitie voor Limburg”. Het voorontwerp van het beleidsplan bestaat uit:

  • een strategische visie: deze schetst een toekomstperspectief voor Limburg in 2040 en bevat zeven strategische doelstellingen die de krachtlijnen en de richting uitzetten voor het ruimtelijk beleid
  • drie beleidskaders voor thema’s die voor Limburg belangrijk zijn: wonen in stads- en dorpskernen, economische ruimte en open ruimteschakels. Ieder beleidskader diept een thema verder uit en bevat operationele doelstellingen en een set van acties om het ruimtelijk beleid waar te maken.

De hoofdlijnen van het voorontwerp kun je nalezen in onderstaande brochure. 

In onderstaande video krijg je een korte toelichting van de doelstellingen en inhoudelijke hoofdlijnen van het voorontwerp.

Formele processtappen plan-MER

Processtap Status Datum
Kennisgevingsnota plan-MER (dossiernummer PL0264) afgerond juli 2020
Terinzagelegging kennisgevingsnota plan-MER afgerond oktober 2020
Richtlijnen plan-MER (dossiernummer PL0264) afgerond februari 2020
Ontwerp plan-MER lopend  
Openbaar onderzoek ontwerp plan-MER    
Plan-MER    

Op 15 juli 2020 verklaarde Team-MER van de Vlaamse Overheid de kennisgevingsnota plan-MER volledig. Dit is de eerste stap in het proces van het plan-MER. De kennisgevingsnota beschrijft de onderzoeksmethodiek die wordt toegepast voor de milieueffectbeoordeling. Het geeft aan wat in het eigenlijke plan-MER wordt onderzocht wordt en hoe dat gebeurt. Het plan-MER is een strategische milieubeoordeling. Met deze milieueffectrapportage willen we ervoor zorgen dat de negatieve impact op het milieu geminimaliseerd wordt en de positieve impact geoptimaliseerd wordt.
De kennisgeving van plan-MER werd ter inzage gelegd voor het publiek van 1 september tot 30 oktober 2020. Hierna stelde Team-MER op 9 februari 2021 de richtlijnen plan-MER op voor de opmaak ervan.

De kennisgeving van het plan-MER legden we ter inzage voor aan het publiek van 1 september tot 30 oktober 2020.
Hierna stelde Team-MER op 9 februari 2021 de richtlijnen plan-MER op voor de opmaak ervan.

Meer informatie

Meer weten over het proces?

Gedetailleerde informatie over de verschillende processtappen, inspraak- en participatie-initiatieven en het gevolg dat eraan is gegeven vind je in de procesnota. De procesnota is een evolutief document. Dat betekent dat we elke doorlopen stap in de procedure verder aanvullen met alle relevante informatie.

Je kunt de procesnota downloaden via www.limburg.be/procesnotaruimtepact2040.

Meer weten over de inspraak en participatie?

Meer informatie over de voorbije participatie- en inspraakmomenten vind je op de pagina “Inspraak, participatie en overleg”.

Meer weten over de studies en onderzoeken?

In de voorbereiding van het beleidsplan werden enkele studies en onderzoeken uitgevoerd. De inzichten uit deze onderzoeken werden meegenomen bij de uitwerking van het ruimtelijk beleid, zoals:

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

Wens je een transcipt van deze video? Stuur dan een mailtje naar communicatie@limburg.be

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05
e-mail ruimtelijkeplanning@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 17.00 u.