De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Veelgestelde vragen

Solliciteren

Hoe stel ik me kandidaat?

Bezorg jouw motivatiebrief, cv en diploma digitaal aan de Directie HRM via vacatures@limburg.be met duidelijke vermelding van de functie waarvoor je solliciteert.

Enkel indien je niet in de mogelijkheid verkeert om jouw kandidatuur digitaal te bezorgen, kun je ze op papier versturen naar:  

Directie HRM
t.a.v. Rebecca Huysmans
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Wat zijn de diplomavoorwaarden per niveau?

 • Voor een functie van niveau A is een masterdiploma, ofwel een licentiaatsdiploma of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli (HOLT) vereist.
 • Voor een functie van niveau B is een bachelordiploma, ofwel een kandidaatsdiploma of een diploma hoger onderwijs van één cyclus (HOKT) vereist.
 • Voor een functie van niveau C is een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs vereist.
 • Voor de functies van niveau D en E is geen diploma vereist.

Welk diploma moet ik indienen?

Je dient het diploma in dat vereist is voor de functie, waarvoor je je kandidaat stelt.

Kom ik met een buitenlands diploma ook in aanmerking?

Buitenlandse diploma’s kunnen enkel in aanmerking komen indien je kunt aantonen dat jouw diploma gelijkwaardig is aan een Vlaams diploma. Het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming, NARIC heeft de bevoegdheid om over deze gelijkwaardigheid te oordelen.

Voor meer informatie en het indienen van een erkenningsaanvraag buitenlands diploma kun je terecht op www.naricvlaanderen.be.

Let wel een aantal diploma’s zijn automatisch gelijkgeschakeld aan een diploma uitgereikt in Vlaanderen. Ook hiervoor kun je terecht op de website van NARIC.

Kan ik met mijn masterdiploma deelnemen aan een procedure voor een lager niveau?

Ja, iedereen met een diploma gelijk of hoger dan het gevraagde diploma kan deelnemen aan de procedure. Indien men ook het vereiste diploma voor de functie heeft.

Let wel, je loon hangt af van de functie die je uitvoert.

Naar boven

Selectieprocedure

Krijg ik altijd een schriftelijk antwoord op mijn kandidatuur?

Ja, elke kandidatuur wordt schriftelijk beantwoord na de uiterste inschrijvingsdatum.

Hoeveel tijd zit er tussen het antwoord en de eerste selectieprocedure?

Indien je kandidatuur weerhouden werd, zit er tussen het schriftelijk antwoord en de eerste selectieproef minimaal 14 kalenderdagen.

Uit welke stappen bestaat een selectieprocedure?

Een selectieprocedure bestaat uit verschillende stappen:

 • Stap 1: na het verstrijken van de uiterste inschrijvingsdatum gaat de Directie HRM of elke kandidaat voldoet aan de gestelde toelatingsvoorwaarden (diploma/ervaring).
 • Stap 2: na de goedkeuring van de kandidaturen, wordt elke kandidaat schriftelijk op de hoogte gebracht of hij/zij al dan niet voldoet en in het eerste geval ook uitgenodigd voor de procedure. In de brief/mail vind je informatie terug over het selectieprogramma.
 • Stap 3: aan het einde van de procedure beslist de deputatie op het advies van de selectiecommissie over de volgorde/resultaten van de kandidaten. De kandidaten die niet geschikt bevonden worden voor de functie, worden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. De eerste kandidaat in de rangschikking wordt, na goedkeuring van de deputatie, in dienst genomen. De andere geslaagde kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gesteld en indien zo bepaald, opgenomen in de wervingsreserve.

Hoe kan ik mij voorbereiden op een selectieprocedure?

Drie bronnen zijn belangrijk in de voorbereiding op een selectieprocedure:

 • de functiebeschrijving
 • de selectieverantwoordelijke bij de Directie HRM
 • de contactpersoon bij de specifieke dienst waar een functie vacant is.

Er is nooit vooraf bepaalde "leerstof": uitgangspunt is de functiebeschrijving. Je kunt deze vinden als je klikt op de titel van de vacante functie. Je kunt de functiebeschrijving ook aanvragen via vacatures@limburg.be of via het telefoonnummer dat bij elke vacante functie vermeld staat.

Wat is een niveau- of capaciteitstest?

Voor vacatures waarvoor geen diplomavereisten geformuleerd worden, kan het provinciebestuur een niveau- of capaciteitstest voorzien. De testen worden afgenomen door een extern assessmentbureau. Dit biedt capaciteitentesten op verschillende niveaus aan: master, bachelor en secundair onderwijs niveau.

De testen worden via een pc afgenomen en verlopen geautomatiseerd zonder tussenkomst van de assessor. Dit garandeert de objectiviteit van het behaalde resultaat. De onderdelen die in de testen worden getoetst, zijn doorgaans ongeveer hetzelfde. Een capaciteitstest meet zowel logisch denkvermogen, numeriek redeneervermogen als verbale intelligentie. Soms wordt dit in functie van de gevraagde capaciteiten aangevuld met een planningsproef. De niveautest geeft een globaal inzicht in het intelligentieniveau van de kandidaat. Het voordeel voor de kandidaat is dat die, ondanks het tijdens de schoolperiode niet behalen van een bepaald diploma, aan de hand van de test zijn of haar intellectuele capaciteit op het gevraagde niveau kan aantonen.

Kan een proef verplaatst worden omwille van persoonlijke redenen?

Neen. Omwille van organisatorische redenen is het voor de Directie HRM niet mogelijk om het selectieprogramma aan te passen aan de specifieke vragen van kandidaten.

Hoe lang duurt een selectieprocedure?

Hoe lang een selectieprocedure duurt, is afhankelijk van de aard van de functie, de verschillende selectietechnieken die toegepast worden en het aantal kandidaten dat aan een selectieprocedure deelneemt.

De minimale doorlooptijd tussen de bekendmaking en de effectieve aanstelling is 2 maanden. Gemiddeld duurt een procedure echter tussen de vier maanden en vijf maanden.

Is er ook altijd een functie vacant als er in de vacature staat aanleg van een wervingsreserve?

Ja. Bij sommige vacatures staat vermeld dat de selectieprocedure tot doel heeft een wervingsreserve aan te leggen. Dit gebeurt wanneer er in de nabije toekomst verwacht wordt dat er meerdere functies met hetzelfde profiel vacant verklaard worden. 

Een wervingsreserve is beperkt in tijd en heeft een geldigheidsduur van twee jaar. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, maar met een maximale duurtijd van vier jaar. 

Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk zijn aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen. 

Op het moment dat de functie vacant verklaard wordt en waarvan het profiel hetzelfde is als het profiel dat gebruikt is voor de aanleg van de wervingsreserve, worden de kandidaten in volgorde van geschiktheid gecontacteerd.

Kan ik ondersteuning krijgen in het kader van mijn handicap?

Ja. De provincie Limburg organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. De organisatie voorziet redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selectieprocedures zodat je handicap, leerstoornis of ziekte je deelname aan de selectie niet verhindert. 

De aanpassingen zijn afhankelijk van de selectieprocedure en handicap (visueel, motorisch, auditief, …), leerstoornis of ziekte. 

Enkele voorbeelden van ondersteuningsmogelijkheden:

 • het afleggen van testen op pc’s met vergroot- of voorleessoftware en pc’s met brailleleesregel
 • aanpassen van paginagrootte
 • voorzien van een extra ruimte

Je kunt deze aanpassingen aanvragen bij de selectieverantwoordelijke. De gegevens van deze persoon vind je specifiek per vacature terug. Om deze ondersteuning te kunnen organiseren vragen we je dit tijdig (bij voorkeur minstens 14 dagen voor de start van de selectieprocedure) te melden.

Hoe wordt de objectiviteit van de selectie gegarandeerd?

De schriftelijke proeven worden steeds anoniem afgenomen. Op de proef zelf mag je nergens je naam noteren. 

Je noteert je naam enkel op de voorziene plaats, aangeduid door de medewerker van de Directie HRM die de proef begeleidt. 

Bij het indienen van je proef, wordt elke pagina genummerd. Dit nummer koppelt de Directie HRM aan je naam. De jury ontvangt enkel de genummerde proeven en kent bij de verbetering een score toe aan het nummer. 

Nadat de Directie HRM de scores van de jury heeft ontvangen, worden de scores aan de namen van de kandidaten gekoppeld en dit op basis van het eerder toegekende nummer.

Heb ik recht om mijn resultaten in te kijken?

Nadat je aan een selectieprocedure hebt deelgenomen bij het provinciebestuur Limburg, heb je in het kader van openbaarheid van bestuur, de mogelijkheid om de resultaten van je selectie in te kijken.

Je kunt eenvoudigweg een brief, e-mail of fax sturen met vermelding van de titel van de functie en een omschrijving van welk gedeelte van de selectieprocedure je inzage wenst te hebben. Een uitgebreide motivatiebrief schrijven is niet nodig. Je kunt zowel een papieren als een digitale versie verkrijgen.

Neem hiervoor contact op met onze Juridische dienst.

Naar boven

Arbeidsvoorwaarden

Wat is het verschil tussen een contractuele en een statutaire functie?

Binnen de provincie Limburg zijn twee mogelijke manieren om aangesteld te worden:

als contractueel personeelslid, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, bepaalde duur of vervanging als statutair ambtenaar.

Bij de provincie Limburg is ongeveer 69 % van de personeelsleden aangesteld als contractueel personeelslid en 31 % als statutair ambtenaar. 

Als contractueel werknemer teken je een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, bepaalde duur of vervanging, zoals in de privé-sector. Een arbeidsovereenkomst of contract is tweezijdig en wordt afgesloten tussen werkgever en werknemer. Het salarispakket en de voordelen van contractuele personeelsleden is gelijk aan dat van een statutair ambtenaar op de pensioenregeling en ziekteregeling na. Als organisatie heeft de provincie Limburg - met de inrichting van een 2de pensioenpijler voor contractuele personeelsleden - het verschil op het gebied van de pensioenregeling in grote mate overbrugd.

Als statutair ambtenaar heb je geen arbeidsovereenkomst maar word je benoemd na een beslissing van de deputatie. Zowel de werknemer als de werkgever zijn onderworpen aan de rechtspositieregeling die bepaalde regels verbindt aan de aanwerving van statutaire werknemers.

Hoeveel ga ik verdienen als ik in dienst kom?

Bij de provincie Limburg zijn al de functies ingedeeld in vijf niveaus. Aan al die functies zijn specifieke salarisschalen verbonden. In de personeelsadvertentie vind je informatie over het niveau van de functie, over de specifieke functie- of graadbenaming, evenals over de diplomavoorwaarden en, in een aantal situaties, over de vereiste beroepservaring. De advertentie neemt daarnaast het minimum bruto maandsalaris op en het maximum bruto maandsalaris.

Een woordje uitleg

Het minimumsalaris is het salaris dat wordt toegekend aan een personeelslid dat geen enkele beroepservaring heeft of aan het personeelslid dat wel beroepservaring heeft, maar waarbij die ervaring toch niet in aanmerking genomen kan worden om het salaris te berekenen.

Dit laatste kan het geval zijn voor ervaring die opgedaan werd in de privésector of in het statuut van zelfstandige (in hoofdberoep) wanneer blijkt dat die ervaring niet rechtstreeks relevant is voor de functie die men bij de provincie zal uitoefenen. Enkel privé-ervaring/ervaring als zelfstandige die relevant is voor de uit te oefenen functie kan immers in aanmerking genomen worden om de geldelijke anciënniteit bij de indiensttreding te bepalen.

Aan elke functie/graad zijn verschillende salarisschalen verbonden. Doorgaans gaat het om drie schalen per functie. Voor een aantal functies is slechts twee schalen voorzien. In principe start een nieuw personeelslid in de eerste schaal die verbonden is aan zijn functie, maar mogelijk dus rekening houdend met vroegere beroepservaring (zie hoger).

In een aantal gevallen kan het evenwel zo zijn dat een nieuw personeelslid op basis van zijn/haar vroegere beroepservaring al meteen in een tweede of mogelijk derde schaal wordt ingeschaald. Dit is het geval wanneer men bij een andere overheid voldoende beroepservaring opdeed in dezelfde graad of wanneer men in de privésector of als zelfstandige voldoende ervaring opdeed die perfect aansluit bij het takenpakket bij de provincie.

Het minimumloon dat de advertentie opneemt, is het aanvangsloon van de eerste salarisschaal. Het maximumloon dat de advertentie opneemt is het eindsalaris van de derde (of desgevallend tweede) salarisschaal.

Voor de meeste nieuwe personeelsleden ligt het salaris ergens tussen deze twee bedragen.

Welke administratieve niveaus zijn er in de provincie Limburg tewerkgesteld?

Administratief niveau Benaming van de functie Diplomavoorwaarden
A bestuurssecretaris masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  afdelingschef + minimaal drie jaar relevante beroepservaring
  ingenieur masterdiploma in de (bio)ingenieurswetenschappen/burgerlijk of bio-ingenieur
  ingenieur-diensthoofd + minimaal drie jaar relevante beroepservaring
  directeur/bestuursdirecteur/financieel beheerder/provinciegriffier masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs + minimaal zes jaar relevante beroepservaring
  bestuursdirecteur  
B deskundige bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  hoofddeskundige + minimaal drie jaar relevante beroepservaring
C medewerker diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld
  hoofdmedewerker + minimaal drie jaar relevante beroepservaring
D assistent geen diplomavoorwaarden
  ploegbaas + minimaal drie jaar relevante beroepservaring
E beambte geen diplomavoorwaarden

Naar boven

Organisatie

Wat is de rechtspositieregeling van de provincie Limburg?

De rechtspositieregeling van de provincie Limburg is het basisdocument over en van het personeelsbeleid.  In de rechtspositieregeling vind je o.a. volgende informatie terug:

 • de verschillende stappen binnen een loopbaan (aanwerving, proeftijd, evaluatie, vorming, regeling rond anciënniteit, bevordering, interne mobiliteit, …)
 • de rechten en plichten van onze werknemers
 • de richtlijnen in verband met het salaris, de sociale voordelen en de mogelijkheden in het kader van verlof

Welke diensten zijn er actief binnen het provinciebestuur?

Het organogram voorziet drie beleidsdirecties (Ondernemen, Omgeving en Onderwijs), met daarnaast drie buitendiensten, die een stuk verzelfstandigd worden, met name Bokrijk, Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) en Provinciaal Domein Dommelhof.

De beleidsdirecties en buitendiensten worden inhoudelijk en administratief ondersteund door de Beheerscel Beleidsdiensten, Beleidscel Data en Analyse, de directies HRM, Financiën, Facilitair Beheer, en de stafdiensten Informatie en Communicatie en Studies en Projecten.

De structuur van de drie beleidsdirecties kun je bekijken in deze schematische voorstelling.

Naar boven

Contactgegevens dienst

Directie HRM
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 78 13
e-mail directiehrm@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

Vacatures
Werken voor het provinciebestuur. Registreer je en vul het online sollicitatieformulier in. Spontaan solliciteren.
Vacatures Provinciaal Onderwijs

Provincie Limburg is ook social